Jak uzyskać dowód osobisty?

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku załącza się:

  1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

  2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,

  3. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

  4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

W przypadku, gdy wymienione akty znajdują się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego odpisów aktów nie załącza się.

  1. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

  1. ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

  2. zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,

  3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

  4. przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

  5. małoletnich przebywających w domach dziecka.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.

Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001?


Wprowadzony jest obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.w następujących terminach:

1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962-1972,
 
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973-1980,

3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981-1991,

4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992-1995,

5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996-2000.